Organizing Committee

General Chairs

Prof. Bo Li
Hong Kong University of Science and Technology

Dan Wang
The Hong Kong Polytechnic University

Program Chairs

Xiaowen Chu
Hong Kong Baptist University

Hongbo Jiang
Hunan University, China

Web Chair

Shaohuai Shi
Hong Kong Baptist University

Publicity and Social Media Chair

Xiang Sun
University of New Mexico, USA

Workshops Chair

Chuan Wu
The University of Hong Kong

Sponsorship & Exhibits Chair

Kaiyong Zhao
Hong Kong Baptist University

Publications Chair

Wei Wang
Hong Kong University of Science and Technology

Local Chairs

Yang Qin

Harbin Institue of Technology, Shenzhen

Qixin Wang

The Hong Kong Polytechnic University

Conference Manager

Kitti Szilagyiova
EAI