Technical Program Committee

Yuan He

Tsinghua University

Yuedong Xu

Fudan University

Fangming Liu

Huazhong University of Science and Technology

Jinsong Han

Zhejiang University

Xiangyang Li

University of Science and Technology of China

Zongpeng Li

Wuhan University/University of Calgary

Haipeng Dai

Nanjing University

Yang Qin

Harbin Institue of Technology, Shenzhen

Jihong Yu

Beijing Institute of Technology

Hai Liu

The Hang Seng University of Hong Kong

Qixin Wang

The Hong Kong Polytechnic University

Guoliang Xing

The Chinese University of Hong Kong

Zhenjiang Li

City University of Hong Kong

Joseph Ng

Hong Kong Baptist University

Wei Wang

The Hong Kong University of Science and Technology

Chuan Wu

The University of Hong Kong

Haiyang Wang

University of Minnesota at Duluth

Lin Wang

Vrije Universiteit Amsterdam

Jiangchuan Liu

Simon Fraser University

Yu Wang

University of North Carolina at Charlotte

Amir H. Gandomi

Stevens Institute of Technology

Igor Bisio

University of Genoa

JaeSeung Song

Sejong University

Olivia Choudhury

IBM Research

Enrico Natalizio

University of Lorraine

Reza Malekian

Malmö University

Chongang Wang

InterDigital Communications

Kui Wu

University of Victoria

Mo Li

Nanyang Technological University

Zhipeng Cai

Georgia State University

Edith Ngai

Uppsala University

Sherali Zeadally

University of Kentucky

Yifan Zhang

Binghamton University

Fu Xiao

Nanjing University of Posts ang Telecommunications

Huber Flores

University of Helsinki

Xiaojiang Chen

Northwestern University

Jun Luo

Nanyang Technological University

Ju Ren

Central South University

Xiulong Liu

Simon Fraser University

Fan Li

Beijing Institute of Technology

Xu Chen

Sun Yat-Sen University

Kaishun Wu

Shenzhen University

Zhu Xiao

Hunan University

Wenping Liu

Hubei University of Economics

Shan Chang

Donghua Unversity

Jiang Xiao

Huazhong University of Science and Technology