Committee

General Chair

Program Chairs

  • Xiangjie Kong, Zhejiang University of Technology, China
  • Ivan Lee, University of South Australia, Australia
  •  

Steering Committee

  • Bo Li, Chair Professor, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
  • Zhaolong Ning, Chongqing University of Posts and Telecommunications