Technical Program Committee

Name Affiliation
Lei Wang Dalian University of Technology
Wenbing Zhao Cleveland State University, USA
Tie Qiu Dalian University of Technology
Chen Chen Xidian University
Chen Ling Dalian University of Technology
Songtao Lu Iowa State University
Qianzhen Sun Dalian University of Technology
Panlong Yang University of Science and Technology of China
Zhangbing Zhou China University of Geosciences, China
Guangjie Han Hohai University
Zhaolong Ning Dalian University of Technology
Chunsheng Zhu University of British Columbia
Naigao Jin Dalian University of Technology
Zhenquan Qin Dalian University of Technology
Ming Zhu Dalian University of Technology
Liang Sun Dalian University of Technology
Jian Fang Dalian University of Technology
Jialin Liu Dalian University of Technology
Wei Chen China University of Mining and Technology
Lei Shu Guangdong University of Petrochemical Technology
Bin Wu Tianjin University